Други Производи

Друга категорија на производи на POFIX се акрилните производи кои исто така се со потврден квалитет. Акрилните производи се делат во категории и служат за различни потреби нудејќи квалитет за секој производ посебно.

висок квалитет и квантитет на производство се базира и гарантира со потполна автоматизација на технолошкиот процес на производство.